TIETOSUOJASELOSTE

Vilpeilän kyläkoulu -osuuskunnan tietosuojaseloste 

Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Vilpeilän Kyläkoulu -osuuskunta
Osoite: Pakkalantie 337, 36430 Sahalahti
Sähköposti: vilpeilan.kylakoulu@gmail.com
Yhteyshenkilö: Hannele Valkeeniemi Raudanmaan Kyläosuuskunta

Rekisterin nimi
Vilpeilän kyläkoulu -osuuskunnan jäsenrekisteri

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Jäsenyyden hoitaminen, jäsenyyden todentaminen

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
*Jäsenen nimi ja yhteystiedot
*Jäsenen osuuksien lukumäärä ja milloin jäsenyys on alkanut

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet
Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan, ja jäsenyyden jälkeen siihen asti, kunnes kaikki jäsenyydestä luopumiseen liittyvät velvoitteet on hoidettu.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Jäseniltä suoraan

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ellei asiasta ole erikseen sovittu jäsenen kanssa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen/aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.