OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Vilpeilän kyläkoulu osk ja kotipaikka Kangasala.

Toimiala

Osuuskunnan toimialana on ylläpitää Vilpeilän vanhaa kyläkoulua, sekä tuottaa kylälle yhteisöllistä

toimintaa ja tapahtumia. Varainhankintaa varten osuuskunta voi vuokrata osan tiloista muille

toimijoille.

Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta. Hallitus päättää

hakemuksen hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa, kun sitä koskeva hakemus on hyväksytty. Jäsenyyttä

ei voi siirtää toiselle.

Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Ilmoitus katsotaan toimitetuksi

osuuskunnalle, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla

on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa mikäli hän, on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan

velvollisuutensa, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan edun

vastaisesti.

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen

kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon

merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokouksen

päätettäväksi. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen

jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun

erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai

muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.

Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.

Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen tekemää erottamispäätöstä tuomioistuimessa.

Jäsenluettelo

Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä ja entisistä jäsenistä aakkosellista luetteloa siten

kuin osuuskuntalaissa määrätään. Jäsenluetteloon merkittävistä tiedoista ja jäsenluettelon

julkisuudesta säädetään osuuskuntalaissa.

Osuuden siirto ja siirronsaajan oikeus

Osuuskunnan osuus voidaan siirtää kolmannelle. Jos osuuden siirronsaaja hyväksytään jäseneksi,

hän saa osuuskuntalakiin ja sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka

siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa saannosta, tai jos

saanto perustuu kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen, vuoden

kuluessa kuolinpäivästä.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa

vuoden ajan kuolinpäivästä tai kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi.

Oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain yhteisen edustajan kautta.

Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja

Muutkin kuin jäsenet saavat käyttää osuuskunnan palveluja.

Osuus ja osuuden ottamisvelvollisuus, tukimaksut

Jäsenen on otettava vähintään yksi osuus. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 50 euroa.

Oikeushenkilöjäsenen on otettava vähintään 2 osuutta (100 euroa). Osuudesta osuuskunnalle maksettavasta

merkintähinnasta ja maksuehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana

osuuskunnan hallitus. Osuuden merkintähinta voi poiketa osuuden nimellisarvosta. Merkintähinnan

tulee kuitenkin aina olla vähintään osuuden nimellisarvo. Osuuden merkintähinta merkitään

kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen

valtuuttamana toisin päätä. Osuuden merkintähinnasta on vähintään osuusmaksua vastaava määrä

merkittävä osuuspääomaan.

Osuuskunta voi ottaa vastaan jäseniltä tai muilta tahoilta tuki- tai kannatusmaksuja. Jäsenien maksamia

tukimaksuja ei lueta osuusmaksuiksi, jotka maksettaisiin takaisin jäsenen erotessa osuuskunnasta.

Tukimaksulle ei ole kattoa.

10§

Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä

osuuskunnan toiminnan aikana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi, velkojen maksamiseksi tai

 investointien rahoittamiseksi.

Ylimääräinen maksu voidaan kerätä joko lainana tai lopullisena maksuna, jota ei palauteta jäsenelle,

sen mukaan, kun osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana hallitus päättää.

Ylimääräinen maksu peritään jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa

suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen on päättyneen tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen

osuuskunnan palveluksia tahi samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla sen mukaan kun

ylimääräistä maksua koskevassa päätöksessä määrätään.

Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä

suoritettavaksi yhteensä enintään 1000 euroa. Jos ylimääräinen maksu peritään jäsenlainana, perityt lainaerät

palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden

päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, jäsen saa

lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Jäsenlaina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin

kuin osuudesta palautettava määrä

11§

Osuuskunnan kokous

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvissa asioissa osuuskunnan

kokouksissa. Osuuskunnan kaikki jäsenet voivat osuuskunnan kokousta pitämättä yksimielisinä päättää

osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta.

Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa.

Jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen

apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus

voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettavaan menettelyyn verrattavalla

tavalla.

12§

Osuuskunnan varsinainen ja ylimääräinen kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden

päättymisestä.

Kokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta

2. taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä

3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4. hallituksen jäsenten lukumäärästä

5. Valittava tarvittavat hallituksen jäsenet

6. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tämän sijainen

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai

jäsen, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja vaatii sitä osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n

mukaisesti.

13§

Kokouskutsu

Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta, kokouskutsun sisällöstä, kokouskutsuajasta ja

kutsutavasta sekä kokousasiakirjoista ja niiden nähtävillä pitämisestä ja lähettämisestä

noudatettavista säännöksistä määrätään osuuskuntalain 5 luvussa ja näissä säännöissä.

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä joko

postitse, sähköpostitse tai muita sähköisiä välineitä käyttäen kaikille osuuskunnan jäsenille tai

julkaistava hallituksen määräämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä.

Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään sellaisia osuuskuntalaissa tarkoitettuja asioita, jotka edellyttävät

erityistä kutsuaikaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään

kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa on ilmoitettava osuuskunnan nimi, kokousaika ja kokouspaikka sekä kokouksessa

käsiteltävät asiat.

Lisäksi kokouskutsussa on mainittava osuuskuntalain 5 luvun 19 §:ssä mainituissa tapauksissa

päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö ja muut ko. lainkohdan edellyttämät asiat.

Kokousasiakirjoista ja niiden nähtävänä pitämisestä sekä lähettämisestä määrätään osuuskuntalain 5

luvun 23 §:ssä.

14§

Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluva asia osuuskunnan

kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia

voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15§

Hallitus

Osuuskunnan hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Siihen kuuluu vähintään kolme (3) ja

enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja

päättyy kolmantena vuonna uuden valinnan toimittavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen

päättyessä.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa, aluksi arvalla ja sitten vuorottain, ensimmäisenä vuonna 1/3,

toisena vuonna 1/3 ja kolmantena vuonna loput.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessaan.

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen

hallitukseen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

16§

Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on

kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen

puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen

jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi toimittaa

myös toimitusjohtaja.

Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka

hän ei olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päätä toisin.

17§

Hallituksen päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei

kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu

tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät puheenjohtajan vaalissa

tasan, vaali ratkaistaan arvalla

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan

lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus

saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja

säilytettävä luotettavalla tavalla.

18§

Hallituksen tehtävät

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Hallitus huolehtii osuuskunnan

hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että

kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa

asiassa. Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian

osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.

Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa osuuskunnan kokouksen tai hallituksen tekemää

päätöstä, joka on osuuskuntalain tai osuuskunnan sääntöjen vastaisena pätemätön.

19§

Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, mikäli hallitus niin päättää. Osuuskunnan hallitus tekee

toimitusjohtajan kanssa kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen.

Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Toimitusjohtaja hoitaa

osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti

(yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lain mukainen ja

varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin

tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei

voi odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa, Viimeksi mainitussa

tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

20§

Osuuskunnan edustaminen

Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.

Toiminimen voi kirjoittaa myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

§21

Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on

päivättävä ja allekirjoitettava Tilinpäätöksen sisältöön, tarkastamiseen ja rekisteröimiseen

sovelletaan kulloinkin voimassa olevan osuuskuntalain ja kirjanpitolain säännöksiä.

§22

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja

Osuuskunnalle valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jos tilintarkastuslaki sitä edellyttää.

Tilintarkastajan toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva.

Osuuskunnalla on oltava osuuskunnan kokouksen valitsema toiminnantarkastaja ja

toiminnantarkastajan sijainen, jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa.

§23

Ylijäämän jakaminen

Ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään toiminnan kehittämiseen, rakennuksista osuuskunnalle aiheutuvien

 ylläpito- ja korjauskustannusten kattamiseen, sekä mahdollisten investointien kattamiseen.

§24

Osuuskunnan nettovarojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Osuuskunnan purkautuessa osuuskunnan nettovarat jaetaan osuuksien omistajille tulevan

jako-osuuden jälkeen jäsenten lukumäärän mukaisessa suhteessa.

§25

Riitojen ratkaiseminen

Osuuskunnan ja sen jäsenen väliset osuuskuntalain tai sääntöjen soveltamista koskevat riidat

voidaan käsitellä sen estämättä, mitä muualla säädetään, myös osuuskunnan kotipaikan

käräjäoikeudessa.

§26

Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat

jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ellei osuuskuntalaissa ole määrätty

suuremmasta määräenemmistöstä.